PRIVACYVERKLARING

Zorgboerderij Stap voor StapĀ 

ZORGBOERDERIJ STAP VOOR STAP PAST PRIVACYREGELS TOE VOLGENS NIEUWE WETGEVING

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart zorgboerderij Stap voor Stap dat wij persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier beheren. We voldoen in de behandeling van persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Zorgboerderij Stap voor Stap verwerkt persoonsgegevens van cliënten, vrijwilligers en personeel omdat u gebruik maakt van onze diensten/dienstverband en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Zorgboerderij Stap voor Stap verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
- Burgerservicenummer
- Gegevens die betrekking hebben op uw hulpvraag/de hulpvraag van uw kind
waaronder mogelijk:

  • Gegevens m.b.t. uw gezondheid/ de gezondheid van uw kind;
  • Gegevens over godsdienst/ levensovertuiging;
  • Gegevens over politieke gezindheid;
  • Gegevens over seksueel leven;
  • Gegevens over strafrechtelijk verleden;
  • Gegevens over economische status;
  • Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling;
  • Gegevens over opleidingen/ scholingen.

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u/uw kind of in ons dienstverband met u en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.

WAAROM WE DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN:
Zorgboerderij Stap voor Stap verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:
- Het onderhouden van contact;
- Het uitvoeren van passende begeleiding.
Zorgboerderij Stap voor Stap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

HOE LANG WE DEZE GEGEVENS BEWAREN:
Zorgboerderij Stap voor Stap zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is (Jeugdwet en/of WMO). De bewaartermijn is volgens wet en regelgeving..

DELEN MET ANDEREN
Zorgboerderij Stap voor Stap deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim c.q. hebben een verklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat zij vertrouwelijk omgaan met alle informatie die zij in het kader van hun (vrijwilligers)werk hebben ontvangen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zorgboerderijstapvoorstap.nl. Zorgboerderij Stap voor Stap antwoordt zo snel mogelijk, maar reageert binnen 1 á twee weken op uw verzoek.

BEVEILIGING
Zorgboerderij Stap voor Stap neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Anne Stottelaar via info@zorgboerderijstapvoorstap.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. 

WIJZIGINGEN 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van november 2021.